realitat

Experiències de Teletreball a l'Administració Local en temps de coronavirus (segona part)Aquest article continua amb el publicat ahir a la realitat*

4. TELETREBALL I ATENCIÓ TELEFÒNICA I PER CORREU ELECTRÒNIC

GLOBAL ENQUESTES:

L’opció d’accés al correu electrònic personal-corporatiu nom@bcn.cat, nom@municipix.cat és general en totes les respostes rebudes. És el mínim de connectivitat.

Rebre i emetre correus electrònics, responen consultes i o formulant-les.

ENQUESTA 7:

“Tot el departament, el primer dia, ens vàrem desviar les nostre extensions telefòniques corporatives, als nostres mòbils personals. Fem atenció telefònica, com si estiguéssim presencialment al despatx”

(Font: Marina, treballadora no sanitari del sector municipal de salut -servei públic essencial – Ajuntament de Barcelona)

ENQUESTA 13:

“Hi ha moltes queixes per que l’ Ajuntament de Badalona, no ha possat els recursos necessaris per a un connectivitat generalitzada del personal.
Els sistemes no estan preparats, es saturen amb facilitat.

Companyes i companys sense accés a la xarxa privada virtual municipal, confinades i sense poder realitzar TeleTreball
El personal municipal adscrit a serveis i/o d’ atenció a la ciutadania, no ho podem fer aquesta atenció. Únicament avançant feina tècnica, però a ritme molt baix”

(Font: Alba Blanco, treballadora municipal– Ajuntament de Badalona)


5. TELETREBALL I ADMINITRACIÓ ELECTRÓNICA I EXCLUSSIÓ SOCIAL

ENQUESTA 13:

“El Reial Decret Llei 11/2018 va prorrogar dos anys la plena entrada en vigor de la Administració electrònica: efectes per a la ciutadania, es a dir l’accés electrònic del ciutadanes i ciutadans als serveis públics.

La gran pregunta és: el 2 d’ octubre estarà l’ Ajuntament de Badalona, i molts d’altres, en condicions materials efectives que garanteixin a la ciutadania l’accés electrònic als serveis públics ?

En aquest moment dramàtic excepcional, ni tenim garantit l’accés electrònic als serveis municipals, ni una seu electrònica dinàmica, ni hi ha el “feedback” necessari entre administracions, via connectivitat interadministrativa (https://www.aoc.cat/ )

Si ara tinguéssim aquesta connectivitat interadministrativa i ciutadania-administracions, podríem estar resolen expedients de nacionalitat/residencia/padró, tramitant i resolen ajuts a les persones #RescatSocial.

Així d’indignant, així de cruel i així de denunciable “

(Font: Alba Blanco, treballadora municipal– Ajuntament de Badalona)


6.TELETREBALL i TREBALL PRESENCIAL

ENQUESTA 6 (cont.):

“El funcionament eficaç i eficient dels serveis interns generals de recursos no sanitaris (subministrament intern de material, compra pública, validació de factures de proveïdors, telefonia, missatgeria, manteniment d’instal·lacions, expedients administratius, …) és fonamental per a alimentar el funcionament dels recursos sanitaris”

“El funcionament eficaç i eficient d’aquests serveis i sub-serveis interns, requereix reduir la presencialitat (per mantenir espais de treball amb distancia física que i minimitzi la possibilitat de contagi) i combinar-la amb TeleTreball”

“Aquesta combinació, l’hem fet de forma molt raonada: excloure del treball presencial a companys/es que tenen un quadre de salut de més vulnerabilitat i risc. Introduir diferents graus de rotativitat en la resta de l’equip de treball: a major responsabilitat, més treball presencial”

“El TeleTreball evita o minimitza risc de contagi, però resulta més estressant que el treball presencial. Has de coordinar tasques, permanentment per whatssapp, amb l’equip presencial. Una tasca concreta que faries presencialment, ara l’ has de distribuir entre telemàtica i presencial. A tall d’exemple, atendre una demanda interna de missatgeria: es pot realitzar des de casa la gestió informàtica (aplicatiu de gestió interna, portal web o email i, afegidament, trucada al proveïdor, des del telèfon personal de casa. Però, ho has de combinar, amb la companya o company presencial que faci l’embalatge, etiqueti el paquet i estigui alerta del missatger”

(Font: Pere Fernàndez, treballador no sanitari del sector municipal de salut -servei públic essencial – Ajuntament de Barcelona)

ENQUESTA 8:

“Havia de fer trucades laborals, des de casa. Hem de pensar que no tot és digital. Una part de l’agenda de contactes, la tinc en agenda de paper. Així que vaig sol·licitar i autoritzar a que un company en torn presencial, obrís la meva calaixera, obrís l’agenda i me l’escanegés i m’enviés l’arxiu PDF generat. Sense companys/es en torn presencial, no ho hauria pogut resoldre”

(Font: Emilia, treballadora municipal a Ajuntament de municipi mitjà)


7. SALUT (FISCA I PSIQUICA) AL TELE TREBALL I/O EN CONFINAMENT

ENQUESTA 6 (cont.):

“Respecte a la salut en el teletreball, diferents Ajuntaments, ha tenien informació publicada i/o l’han publicat ara, de forma expressa per l’exercici del TeleTreball , durant el confinament pel Covid-19. A la web grafia, trobareu un seguit d’enllaços webs municipals.

L’ experiència més personal del TeleTreball d’ aquests dies és que evita risc de contagi, però ho visc de forma més estressant que el treball presencial. Coordinar tasques, permanentment, amb l’equip presencial. A tall d’exemple, atendre una demanda interna de missatgeria: es pot realitzar des de casa la gestió informàtica (aplicatiu de gestió interna, portal web o email i, afegidament, trucada al proveïdor, des del telèfon personal de casa. Però ho has de combinar amb la companya o company presencial que faci l’embalatge, etiqueti el paquet i estigui alerta del missatger. Això pot, potencialment, generar més estrès que estar presencialment i poder resoldre de forma directa.

Alhora, el confinament conscient #JoEnQuedoAcasa podria ser psicològicament més dur, sense feina laboral / professional per realitzar.

Quan penso en salut laboral, i ho concreto en temps del Covid19 i en l’espai de l’administració local, se’m manifesta amb més intensitat la cultura de la solidaritat, el companyerisme, la coordinació, la interrelació i la cura entre treballadors/es municipals i treballadors/es d’empreses externes que treballen amb nosaltres. Aquesta cultura de classe, ara també, es manifesta com fonamental, per compartir coneixements pràctics de consells de salut.

Vull posar en valor la pregunta formulada i la resposta rebuda d’una companya del servei de neteja externalitat"
(Font: Pere Fernàndez, treballador no sanitari del sector municipal de salut -servei públic essencial – Ajuntament de Barcelona)


8. TELETREBALL VOLUNTARI (EXTRA-JORNADA) : SOLIDARITAT, COMPROMÍS DE SERVEI PÚBLIC I CONSCIÈNCIA DE CLASSE


ENQUESTA 6 (cont.)

“Ara és moment d’exercir la màxima solidaritat i el màxim compromís de servei públic. Davant la crisi sanitària excepcional de la Covid19 i davant la convicció que realitzar TeleTreball fins més enllà de les deu de la nit i en cap de setmana és útil per a resoldre consultes i incidències (per que agilitzant tràmits i responen consultes, també és reduir angoixes i tenir cura de companys/es) i agilitzar el procés logístic per a que arribi material de protecció.

M’auto-imposso l’obligació d’estar al peu del teclat, convertit en peu de canó. Aquesta vocació de servei públic, sens dubte està fortament alimentada per la consciencia de classe”

(Font: Pere Fernàndez, treballador no sanitari del sector municipal de salut -servei públic esencial – Ajuntament de Barcelona)9. TELETREBALL i CONFINAMENT, CONCILIACIÓ TREBALL / CRIATURES A CASA

ENQUESTA 2:

“A casa no tenim un espai per teletreballar, així que els dos fills fan les activitats lectives (batxillerat i Universitat) a la seva habitació (on tenen una taula de treball), i la meva dona i jo hem de teletreballar a la taula del menjador.
Hem hagut de comprar una cadira "d’oficina" perquè la meva dona tenia molt mal d'esquena els primers dies per haver de treballar en les cadires del menjador “

(Font: Jesús, treballador municipal Ajuntament XYZ, comarca del Maresme)

10. JUSTIFICACIÓ DEL TELETREBALL

ENQUESTA 6 (cont.):

“Es convenient realitzar un auto-Informe diari de l’activitat de Teletreball realitzada. Per auto-disciplina i per que, amb o sense cap normativa que ho expliciti, ho poden requerir gerències o direccions dels àmbits territorials i/o secorials de l’ Administració”

WEB GRAFIA:

1.El Gobierno permite el teletrabajo, salvo pacto contrario entre empresa y trabajadores. De esta forma se permitarán las actividades laborales que no impliquen el desplazamiento del domicilio. (29/03/20)2. Derechos laborales en teletrabajo. ¿Cuánto te tienen que pagar? ¿Cuántas horas tienes que trabajar? ¿Te pueden quitar los cheques de comida?

3.Solo 4,4 millones de españoles, el 22,3% de la población ocupada, puede teletrabajar. Un total de 4.405.320 personas disponen de la opción de teletrabajo en España, lo que supone únicamente el 22,3% del total de población ocupada


4. El Gobierno anuncia una prestación para que los progenitores sin opción de teletrabajo puedan cuidar a sus hijos @MIUI

5.Teletrabajo en España, acuerdo marco y administración pública - Ángel Belzunegui Eraso - Universidad Rovira i Virgili


6.Coronavirus: ¿Cuántos trabajadores con teletrabajo hay en España?

7.TELETRABAJAR POR FUERZA MAYOR, pero de la manera más saludable posible

8.Turon Cardó, Mariona. El dret a la desconnexió digital : un dret laboral de nova generació?. 2019 - Treball de Fi de Grau en Dret. Curs 2018-2019 - Tutor: Francisco Andrés Valle Muñoz – Frau en Dret – UPF

9. EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL TRABAJO A DISTANCIA - Sofia Belenguer Hernández - Graduada en Derecho por la UPF - Estudiante del Máster Universitario en Abogacía IDEC-UPF

10. La implantación del teletrabajo a través de acuerdo colectivo (CC.OO. v. Oficina Virtual de Telefónica). Comentario a la SAN, social, de 31 de mayo de 2004 - Alberto Pastor Martínez - Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social - Universitat Autònoma de Barcelona


11. LLEI 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. («BOE» 150, de 23-6-2007.)

Norma derogada, con efectos de 2 de octubre de 2016, por la disposición derogatoria única.2.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Ref. BOE-A-2015-10565.

No obstante, hasta que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final séptima, en la redacción dada por el art. 6 del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto. Ref. BOE-A-2018-12131, produzcan efectos las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, que será a partir del día 2 de octubre de 2020, se mantendrán en vigor los artículos relativos a las materias mencionadas.

12. El Real Decreto Ley 11/2018 prorroga dos años la plena entrada en vigor de la Administración electrónica: efectos para los administrados | BOE

13.Teletreballar de manera segura sense riscos per a la salut

14. Les implicacions jurídiques del teletreball

15. El teletreball a Catalunya. Conceptes, tipologies, mètriques i polítiques. Estudi sobre el teletreball, en compliment de la Resolució 1692/06,
de la Comissió de Política Social del Parlament de Catalunya. Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya16. ACORD regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona (personal funcionari i laboral, Guàrdia Urbana i Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis) per als anys 2017-2020.


17. COVID-19: Micro-contingut gratuït sobre teletreball
COVID-19: Formació gratuïta per a professionals de les organitzacions de salut i social que fan ús del teletreball

Etiquetes de comentaris: , , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre